Please call or contact us by email for pricing

SBP0084 – Corticotropin Releasing Factor, ovine

Home » Catalogue Peptides » Corticotropin Releasing Factor » SBP0084 – Corticotropin Releasing Factor, ovine

Description:

SBP0084 – Corticotropin Releasing Factor, ovine
MW: 4671
H-Ser-Gln-Glu-Pro-Pro-Ile-Ser-Leu-Asp-Leu-Thr-Phe-His-Leu-Leu-Arg-Glu-Val-Leu-Glu-Met-Thr-Lys-Ala-Asp-Gln-Leu-Ala-Gln-Gln-Ala-His-Ser-Asn-Arg-Lys-Leu-Leu-Asp-Ile-Ala-NH2
Vale, W. et al. (1981) Science 213, 1394.
500µg
1mg